עבודה סוציאלית מודעת-עוני: מפגש בין תיאוריה, מדיניות ופרקטיקה.
אקדמיה ומדיניות בתחום משפחות

איריס פלורנטין
האגף לשירותים חברתיים ואישיים, משרד הרווחה, ירושלים

תיאור הסימפוזיון:
מטרת הסימפוזיון היא להציג ולדון באופן בו מיושמת הפרדיגמה של עו"ס מודעת-עוני (עוסמד"ע) במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. במהלך השנה האחרונה משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים החליט להטמיע את הפרדיגמה של עוסמד"ע בעבודה המחלקות לשירותים חברתיים בדגש על עו"ס המשפחה. המשרד יזם שותפות עם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ג`וינט אשלים וקרן רש"י להנגשת הידע והפרקטיקה של עוסמד"ע לקובעי מדיניות, מפקחים, מדריכים-ראשי צוותים ועובדים סוציאליים משפחה (עו"ס משפחה) במרחבים ייעודיים כדי להטמיע את התפיסה בעבודת המחלקות לשירותים חברתיים. הסימפוזיון יציג את המהלך הרחב ויתמקד בדילמות וסוגיות הכרוכות בהפעלתו.

אקדמיה ומדיניות בתחום משפחות:
הרצאה זו תתייחס לשני נושאים: 1) הפרדיגמה של עוסמד"ע כמענה לאתגרים הנוכחיים של המחלקות לשירותים חברתיים - התייחסות לעוני כנושא שעומד בחזית סדר היום הציבורי; יצירת שפה מקצועית אחידה ועדכנית לעו"ס משפחה; האתגר של הצבת המשפחה במרכז עבודת המחלקות לשירותים חברתיים בכלל ועו"ס המשפחה בפרט.
2) תיאור המהלך הכולל של שותפות בין משרד הרווחה לבין האקדמיה והמגזר השלישי - שיתוף פעולה בין המשרד לבין אוניברסיטת בן-גוריון בנגב יצר מתווה להטמעת הפרדיגמה: הטמעת התפיסה של עוסמד"ע בחמש תכניות להתערבות עם משפחות; הכשרת מנחים ומדריכים בהתאם לפרדיגמה; כתיבת ספר לימוד ייעודי שיעמוד לרשות העובדים במחלקות.

Powered by Eventact EMS