המפגש בין עוסמד"ע לבין מערך המענים `נושמים לרווחה בעוצמה`

יעל עמר 1 זיוה שגיב 2
1מפקחת מחוזית ומתכללת 'נושמים לרווחה בעוצמה', השירות לרווחת הפרט והמשפחה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, תל אביב
2מנהלת מערך מענים 'נושמים לרווחה בעוצמה', גו'ינט ישראל אשלים, ירושלים

המפגש בין עוסמד"ע לבין מערך המענים `נושמים לרווחה בעוצמה`
בהרצאה זו יוצג המתח בין העקרונות של עוסמד"ע לבין נושמים לרווחה בעוצמה ברמת העקרונות והפרקטיקה בהקשר של התוצאות המצופות – שיפור בתחום התעסוקה והניהול הכלכלי. עוסמד"ע מציבה במרכז את ראיית המשפחה כמי שקובעת את מטרותיה ואת קצב וכיוון ההתערבות. תכנית נושמים לרווחה בעוצמה מבקשת ליישם עקרונות אלה בצד ציפייה כי המשפחות, משתמשות השירות, יתקדמו בשניים מתוך שישה תחומי התערבות בתוך זמן קצוב. שני תחומים מרכזיים הם יציאה לתעסוקה וניהול תקציב. בהרצאה יוצג מתח זה, תרומתו לשיפור הפרקטיקה ודרכי ההתמודדות.

Powered by Eventact EMS