רעיונות ביקורתיים בעבודת המחלקות לשירותים חברתיים

דבורה דהן 1 סיון רוסו-כרמל 2
1המחלקה לשירותים חברתיים, עיריית באר שבע
2תוכנית מפ"ה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, באר שבע

רעיונות ביקורתיים בעבודת המחלקות לשירותים חברתיים
בהרצאה זו יוצג המתח הנובע מהטמעת הפרדיגמה עוסמד”ע כ- best practice בעבודת עו"ס המשפחה, לבין שגרת העבודה של המחלקה לשירותים חברתיים. מתח זה בא לידי ביטוי בפרקטיקה הדורשת השקעת משאבי זמן ואינטנסיביות בעבודה עם המשפחות, בצורך בהכשרה והדרכה מתמשכים לאור הפרדיגמה, בגמישות ובהתאמה לצרכי המשפחה בהיבטים הרגשיים והקונקרטיים ובפרקטיקה של מיצוי זכויות אקטיבי. בהרצאה יוצגו המתחים המתעוררים, תרומתם לשיפור הפרקטיקה ודרכי ההתמודדות.

Powered by Eventact EMS