טובת הילד וטובת המשפחה: שיח של סיכון ילדים לעומת עמידה לצד המשפחה

אסתי מרקוביץ 1 רינה קריאף 2 מירי רוסמן 3
1השירות לילד ולנוער, משרד הרווחה, ירושלים
2השירות למען הילד, משרד הרווחה, באר שבע
3מיזם מפגש, קרן רש"י, ירושלים

טובת הילד וטובת המשפחה: שיח של סיכון ילדים לעומת עמידה לצד המשפחה
בהרצאה זו יוצג המתח המובנה בין בחינת ההורות לקטין בראי טובת הילד בלבד לעומת בחינתה כחלק ממכלול רחב יותר הנוגע לתנאי החיים של המשפחה וההורה כאדם. מתח זה מתבטא בקצב ההתערבות, תהליכי קבלת ההחלטות, המיקום והשיח של עו"ס המשפחה עם בני המשפחה ועם ומול אנשי מקצוע אחרים בצוות ובקהילה. בהרצאה יוצגו מתח זה, תרומתו לשיפור הפרקטיקה ודרכי ההתמודדות.

Powered by Eventact EMS