עבודה מבוססת נתונים ומכוונת תוצאות - מפיתוח להטמעה במערך המענים `נושמים לרווחה בעוצמה`

איילה מאיר 1 יעל בלה-אבני 2 זיוה שגיב 3
1השירות לרווחת הפרט והמשפחה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים
2מערך המענים "נושמים לרווחה בעוצמה", קרן רש"י, ירושלים
3מערך המענים "נושמים לרווחה בעוצמה", ג'וינט ישראל - אשלים, ירושלים

רציונאל:
מערך `נושמים לרווחה בעוצמה`פועל לשיפור מצבן של משפחות החיות בעוני ובהדרה חברתית בתחומי חיים שונים באמצעות מערך מענים ייעודי. התכנית מבוססת על גישה של עבודה סוציאלית מודעת-עוני לפיה עוני מהווה הפרה של זכויות אדם, ולפיכך ההתערבות המקצועית מתקיימת בשותפות ובהתייצבות לצדם של האנשים החיים בעוני.
אחד מעקרונות העבודה המרכזים בתכנית הוא עבודה מוכוּוֶנת תוצאות – הגדרת יעדים, הפעלה מושכלת של המשאבים וחתירה לשיפור מתמיד של המענה, ברמת הפרט, המשפחה והקהילה.

שיטות:
כדי לאפשר יישום שיטתי של תהליך התערבות מוכוון תוצאות, פיתחנו מערכת מידע ממוחשבת [ii]לנהול ההתערבות. שימוש במערכת מאפשר מעקב אחר תהליכי העבודה, בחינת מאפייני המשפחות, המשאבים שעומדים לרשותן, מגוון ההתערבויות שהופעלו ומידת השגת היעדים. המידע הנאסף מאפשר התאמה של המענים הניתנים והשפעה על מדיניות.

ממצאים:
400 אנשי מקצוע משתמשים במערכת המידע ומוזנות בה 2900 משפחות.
מחקר ההערכה שבחן את רכיבי מודל העבודה מצא הבנה גבוהה של הצוותים לחשיבות העבודה עם המערכת הממוחשבת, וציונים גבוהים ביחס לרמת השליטה בה.
כמו כן, ניתן לראות באמצעות המערכת שינויים במצב המשפחות: עבור 1,900 משפחות אשר הוזנו עבורן נתונים בשתי נקודות זמן, נמצאו שינויים מובהקים בגובה ההכנסה וגובה הקצבאות לאחר כשנה של התערבות.

מסקנות והמלצות:
למערכת המידע ערך-מוסף רב בתכנון ומעקב אחר תוכניות ההתערבות. מטרת ההצגה להראות כיצד עבודה שיטתית מבוססת נתונים משפרת את תהליכי העבודה המקצועיים. בהרצאה נסקור את תהליך התפתחות המערכת משלב הפיתוח ועד לשלב ההטמעה ואת האתגרים עמם התמודדנו בכל שלב, תוך שילוב של דוגמאות מהשטח.

Powered by Eventact EMS