קידום תעסוקת אזרחים ותיקים בירושלים

mbyonit@jerusalem.muni.il 1 מנוחה גלברט 2
1לתושבים ותיקים, עיריית ירושלים
2שיפור, חברה למתן שירותי תעסוקה

רקע ורציונל: אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בארץ ובעולם גדלה בקצב המהיר ביותר מכל פלח אחר באוכלוסייה. לנוכח המהפכה הדמוגרפית והצורך הגובר בתעסוקה ופרנסה גם עבור אנשים רבים בשנות ה-60, 70 ואף 80 לחייהם, נדרשים שינויים בתפיסות הקיימות לגבי גיל הפרישה ולגבי הצורך לספק אפשרות להמשך תעסוקה גם לאחריו.
התעסוקה מאפשרת למלא את שעות הפנאי של האזרחים הוותיקים, לחזק את חוסנם הנפשי והגופני, לשפר את תדמיתם העצמית ואת מעמדם בקרב המשפחה והחברה ובכך - את איכות חייהם. לבד מההיבטים הבריאותיים והחברתיים, התעסוקה גם משפרת את מצבם הכלכלי של אלה הנמצאים מתחת לסף העוני.
מטרות: 1. העלאת מודעות של תעסוקת מבוגרים בקרב מעסיקים, אוכלוסיית היעד ואנשי מקצוע. 2. הקמת שירות עירוני לקידום ומתן כלים מקצועיים למציאת עבודה .
התערבות: 1. לאור זאת, הוקם ב- 2015 "הפלוס בשישים בירושלים"- מרכז עירוני לקידום תעסוקה בקרב אוכלוסייה מבוגרת בני 60+, באמצעות המחלקה לאזרחים ותיקים בעיריית ירושלים ובשיתוף עם הרשות העירונית לתעסוקה, מכון שיפור, ובשיתוף: קרנות הביטוח הלאומי - הקרן למפעלים מיוחדים , גוינט ישראל - אשל, והמשרד לשוויון חברתי. 2. הוקם שולחן עגול עירוני לקידום הנושא אשר משתתפים בו נציגי ארגונים עמותות ואנשי מקצוע והוקמה וועדת פעולה לקידום אופרטיבי של הנושאים הנבחרים. 3. נוצרו שיתופי פעולה עם מרכזי התעסוקה בעיר כגון: מרכז כיוון- למענה מותאם לאוכלוסייה החרדית, שיתופי פעולה עם רשות הקליטה למענה מותאם לעולים ושיתופי פעולה עם מזרח העיר.
ממצאים: במסלולים השונים שהמרכז מציע פנו למעלה מ 1000 אנשים והושמו בעבודה 240 אנשים!
מסקנות והמלצות: 1. שילוב "הפלוס בשישים" כחלק מתפיסת שרות כוללת של הרשות העירונית לתעסוקה.2. הגברת השינוי התודעתי ליתרונות העסקת אזרחים ותיקים בחברה.

יונית מובשוביץ
יונית מובשוביץ
Powered by Eventact EMS