תפיסת תפקיד העובדת הסוציאלית במכונים להתפתחות הילד בעיני מקצועות הבריאות ובעיני עצמה המכונים להתפתחות הילד, מאוחדת

author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName
התפתחות הילד, מאוחדת, כפר סבא

רקע
במכונים להתפתחות הילד עובד צוות רב מקצועי המורכב מרפואה, פיזיוטרפיה, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, עבודה סוציאלית ופסיכולוגיה שתפקידו המרכזי הינו אבחון וטיפול בילדים עם לקויות התפתחותיות.
השירות הסוציאלי במאוחדת הוקם לפני כ-23 שנים, פועל מכוח חוק בריאות ממלכתי (1994) ומוגדר כחלק מסל השירותים המתחייב בחוק.
תפקיד העובד הסוציאלי במכונים להתפתחות הילד, כפי שהוגדר ע"י משרד הבריאות, הוא ביצוע הערכה פסיכו-סוציאלית משפחתית ראשונית, מתן טיפול והדרכה פסיכו סוציאליים לילד ולמשפחה, שותף בקביעת התוכנית הרב מקצועית, , להבטיח את הרצף הטיפולי בתוך המכון ובמערך הקהילתי, לסייע במיצוי זכויות וגיוס משאבים למשפחה, להדריך ולייעץ לצוות הרב מקצועי בקידום תוכנית ההתערבות ובתחום האלימות במשפחה.
הצוות הרב מקצועי פועל באותו תחום שירותי נרחב. הדמיון ביעדים, במטרות, בשיטות ובאמצעים, יוצר קושי בהבחנה ברורה בין המקצועות, ובמיוחד בתחומים המשיקים לעבודה סוציאלית.
בשל השפעה הדדית על הדרך בה רואה איש המקצוע את עצמו את תפקידו ולדרך בה אחרים רואים את תפקידו.
נערך מחקר שנועד לבחון את תפיסת תפקידו של העו"ס בעיני עצמו ובעיני הצוות הרב מקצועי.
מטרה
• בדיקת תפיסת תפקידו של העובד הסוציאלי במכון להתפתחות הילד בעיני עצמו ובעיני הצוות הרב מקצועי.
שיטה
הועברו לכלל צוותי המכונים שאלונים המתייחסים לתכולת תפקיד העו"ס כפי שהוגדר על ידי משרד הבריאות. השאלונים בחנו שני מדדים: חשיבות התפקיד ואפקטיביות התפקיד. מילוי השאלון היה אנונימי.
ממצאים מסקנות והמלצות
מבדיקה ראשונית נמצא כי:
• קיימת חוסר התאמה בתפיסת תפקיד העובד הסוציאלי המאופיינת בתפיסה רחבה יותר של העו"ס את תפקידו מאשר תפיסתם של אחרים את תפקידו.
• תפיסת הצוות את חשיבות ואפקטיביות תפקיד העו"ס במכון היו גבוהים יותר מזו של העו"ס.
• ממצאים נוספים יוצגו בכנס.

אורית שושני מירום
אורית שושני מירום
קופת חולים מאוחדת
Powered by Eventact EMS