"עונת הבריאות" בגישת ה - Healthy Placemaking

lotank@br7.org.il
אגף הרווחה והשירותים החברתיים, עונת הבריאות, עיריית באר שבע

רקע
בריאות, כמרכיב של איכות חיים היא מצב של רווחה גופנית ,נפשית וחברתית ולא רק היעדר מחלה או מום, זאת ע"פ הגדרת ארגון הבריאות העולמי. תכנית "עונת הבריאות" פועלת מזה כארבעה חודשים בשכונה י"א בעיר באר שבע. שכונה י"א מדורגת ברמה סוציו-אקונומית נמוכה, מאפייני עלייה בולטים וסביבה פיזית מוזנחת.

מטרות ושיטות
מטרת התכנית הינה הטמעת תרבות אורח חיים פעיל ובריא בקרב תושבי השכונה תוך חיזוק הקהילה והעצמתה. תכנית ההתערבות פועלת בבית הספר היסודי והתיכוני בשכונה, במועדוני הנוער ובמרחב הציבורי. ההתערבות באה לידי ביטוי בסדנאות, הרצאות ואירועי בריאות, כאשר חוט השני של התכנית הינו שביל הליכה קהילתי. שביל זה סומן ב"מדבקות דיגיטליות" ובימים אלה מעוצבים שלטי עץ לטובת סימון השביל יחד עם פעילים במסגרת "נגרייה קהילתית". הליכה קהילתית ספורטיבית תחבר את התושבים לתכנית ולאורח חיים בריא.

ממצאים
בחודשים האחרונים, במסגרת תכנון ויישום תכנית "עונת הבריאות", נרקמו והועמקו מספר שיתופי פעולה אסטרטגיים פנים וחוץ עירוניים. התכנסות סביב מטרה משותפת – העלאת רמת הבריאות במובן הרחב בשכונה י"א והעצמת הקהילה, הניחו ועוד מניחים תשתית לעבודה אינטר-מולטי וטראנס דיסיפלינארית. מעבר לתשתית זו, מתקיימות דרך קבע פעילויות לתושבי השכונה בנושא חשיבות הפעילות הגופנית, תזונה נבונה ומכלכלת ומניעת תחלואה, בהתאם לשכבות הגיל השונות.

מסקנות והמלצות יישומיות
התכנית נשענת על גישת ה - Healthy Placemaking הגורסת כי חיבור בין הסביבה הפיזית והחברתית לבין הקהילה, בכוחו לחולל שינוי. בכל התערבות במרחב הציבורי, מומלץ לשתף את הציבור, וזאת על מנת להגביר את מחויבותו לתהליך. חיבור כלל הגורמים הפועלים במערכת, הן במישרין והן בעקיפין צריכים להיות מעורבים בתהליך עיצוב, בניית ויישום התכנית, שוב, על מנת להגביר את מחויבותם ארוכת הטווח לתכנית.

לוטן קראון
לוטן קראון
Powered by Eventact EMS