פיקוח בעבודה סוציאלית משפיע או מפריע?

אילן אביטן ilana@molsa.gov.il יפעת ארץ קדושה
מפקח מחוזי, קהילה שרות ילד ונוער מחוז דרום, משרד הרווחה, באר שבע

הפיקוח בעבודה סוציאלית לא נחקר מספיק , תפקיד המפקח מזמן הרבה שאלות
האם המפקח עובד ע"פ עקרונות וערכי העבודה הסוציאלית? האם המפקח הוא גורם משפיע, מוביל , מסייע בפיתוח שירותים ובהטמעת מדיניות? או שהמפקח גורם מפריע לעבודת המחלקה? מעכב תהליכים פנימיים טבעיים? האם המפקח צריך לפעול רק בהתאם לצרכים המקומיים של מנהל המחלקה או הרשות המקומית? או שנדרש ממנו להיות יותר אקטיבי? יותר מוביל ובעל השפעה המובילה ליצירת שינויי?
שאלות אלו הם חלק ממכלול רחב של שאלות הקשורות לתפקיד המפקח בתוך תחום העבודה הסוציאלית, תחום זה נמצא בתהליכי חשיבה וברור מקצועיים רחבים ודורש התייחסות יותר מעמיקה בהתאם לצרכים הקיימים ועולים מן השטח.
תחום הפיקוח חייב לכלול התייחסות לעבודה בהתאם לערכים המקצועיים של העבודה הסוציאלית, המפקח הוא מכיל ושותף להתפתחות המקצועית במחלקה, תפקידו לקדם פיתוח שירותים וחשיבה מקצועית בהתאם למצב הנתון במחלקה ומצד שני הוא נדרש להיות אקטיבי, יוזם, מבקר, דוחף ושני תחומים אלו עלולים/עשויים להיות בקונפליקט מובנה בתוך התפקיד אז איך ניתן לגשר על שני התפקידים? האם ניתן לגשר? בהרצאה אסקור את הדילמה ואתן דוגמאות לקושי המובנה הקיים בתפקיד ואציע הצעות להתמודדות עם הסוגייה.

אילן אביטן
אילן אביטן
Powered by Eventact EMS