מהכשרה לכשירות מקצועית - מקדמי התעסוקה במרכזי התעסוקה של משרד הרווחה (מרכזי הזדמנות)

ד"ר שלי נורדהיים 1 טלי טטרו 2 שלי זוסמן 3 ענת מופקדי anatm@jdc.org 3
1אגף השיקום, משרד הרווחה, ירושלים
2תעסוקה, בית הספר המרכזי למקצועות הרווחה, רמת גן
3תבת, ג'וינט ישראל, ירושלים

רציונל/רקע
במרכזי התעסוקה העירוניים של משרד הרווחה (`מרכזי הזדמנות`) אנשי המקצוע המלווים פונים משתייכים לתחום עיסוק ייחודי של `מקדמי תעסוקה`. מדובר בפרופסיה אקלקטית בשלבי התהוות המשלבת ידע ופרקטיקות ממקצועות שונים, לרבות עבודה סוציאלית שיקומית-תעסוקתית. בהרצאה זו נבקש להציג את תהליך ההכשרה ובחינת הכשירות המקצועית של עובדים אלו והפיכתם למקדמי תעסוקה מוסמכים כאמצעי ליצירת שפה אחידה וסטנדרט מקצועי למתן שירות במערכת מבוזרת. תחום קידום התעסוקה התפתח בשנים האחרונות במסגרת ג`וינט-תבת ועם פתיחתם של מרכזי הזדמנות של משרד הרווחה עלה הצורך במיסוד תהליכי ההכשרה והבקרה על מקצועיות העובדים. לשם כך חברו ג`וינט-תבת, משרד הרווחה ובית הספר המרכזי למקצועות הרווחה לתהליך הגדרת אמות מידה מקצועיות, דרכי הכשרה ואופן הערכה והכרה במקצועיות מקדמי התעסוקה.

מטרות, שיטות (המחקר או ההתערבות)
המטרה היא ליצור תהליך התמקצעות לתפקיד מקדם תעסוקה המבוסס על ניתוח תפקיד המפרט אמות מידה מקצועיות אחידות המקיפות את תחום הידע, התפיסות, המיומנויות והכלים הייחודיים לתחום עיסוק זה. התהליך מורכב מהכשרה מותאמת ומובנית הכוללת התנסות מעשית, חניכה וליווי מקצועי ומבדק מסכם המאפשר בחינת עומק מהימנה ותקיפה של מקצועיות מקדם התעסוקה כעבור מספר חודשי עבודה בפועל.

ממצאים
בפיילוט הראשון שנערך בקרב קבוצת מקדמי תעסוקה במרכזי הזדמנות נמצא במחקר הערכה ראשוני שתהליך ההכשרה המובנה הוא מהותי ביצירת סטנדרטים מקצועיים אחידים ובהקניית תפיסות, כלים וידע. המרכיבים המובנים - ההתנסות המעשית, החניכה, התרגול והסימולציות - תרמו להכשרה. מעורבות מצד המנהלים נמצאה כחשובה למינוף והטמעה של תהליך ההכשרה.

מסקנות והמלצות יישומיות
לתהליך ההתמקצעות של מקדמי התעסוקה חשיבות בהיבט של יצירת סטנדרט איכות למקצועיות בליווי תעסוקתי. אך לא פחות מכך חשוב ההיבט של יצירת שפה אחידה והעלאת המודעות למרכיבי התפקיד של מקדם התעסוקה כמפתח למקצועיות ואיכות תהליך הליווי ללקוחות. המידע המתקבל מהמהלך על פערים בידע ובמיומנויות מהווה כלי עבור צוות הניהול של מרכז התעסוקה לקידום המקצועיות של מקדמי התעסוקה ותפקידים משיקים במרכז, לרבות עובדים סוציאליים תעסוקתיים.

Powered by Eventact EMS