תהליך חשיבה ותכנון אסטרטגי השירות הסוציאלי במאוחדת – מבט 2020

רקע:
השירות הסוציאלי במאוחדת הוקם ב-1994, מכוח חוק בריאות ממלכתי ומוגדר כחלק מסל השירותים המתחייב בחוקים ונהלים.
כיום מונה השירות 105 עו"ס המעניקות שרות במרפאות ראשוניות, מקצועיות, מכונים להתפתחות הילד ויחידות לאשפוזי בית, המטפלות בהתאם להתוויות מקצועיות.
השירות ממוקד באוכלוסיות שנקלעו למשבר רפואי לאורך מעגל החיים. אנו מסייעים לחולים ובני משפחות בהתמודדות עם המציאות המשתנה, תוך התייחסות אישית למצוקות גופניות, נפשיות וחברתיות. העבודה הטיפולית והמערכתית של העו"ס, נעשית כחלק מצוות רב מקצועי בעיתות שיגרה וחירום. כחלק מאסטרטגיית השרות לשיפור וקידום מתמיד ושמירה על רלוונטיות ארגונית, קיימנו תהליך משתף לכלל העו"ס על בסיס מתודולוגיה לתכנון אסטרטגי במטרה לגבש תמונת עתיד מיטבית לשרות הסוציאלי בשנים הקרובות.

מטרות התהליך:

1. מיפוי תמונת מצב קיימת, תוך זיהוי חוזקות אישיות/ארגוניות ופרדיגמות חוסמות.

2. גיבוש תמונת עתיד רצויה לשנת 2020 ומיפוי כווני פעולה אופרטיבים למימוש.

3. גיבוש תכנית פעולה למימוש והטמעת המיקודים האסטרטגים.

שיטה:

• ביצוע מפגש אסטרטגי לכלל עובדי השרות הסוציאלי במאוחדת

• בצוע קבוצות מיקוד במטרה לדייק ולתעד, מיקודים אסטרטגים בראי עובדי השירות הסוציאלי.

• הקמת קבוצות עבודה לגיבשו תכניות עבודה אופרטיביות למימוש והטמעה.

ממצאים:

• נוכחות ומעורבות גבוהה של עו"ס בכל שלבי העבודה.

• מיקוד חמישה תחומי פעילות לקידום ופיתוח השירו בשנים הקרובות: התמקדות ב-5 תחומים לפיתוח השירות: חידוד תפיסת השירות, מיצוב המערך, שדרוג מודל העבודה המקצועי, פיתוח אישי ומקצועי, טיפול במעטפת (תנאי שכר והעסקה).

• ל-2017 הוגדרו 5 קבוצות עבודה:

א. גיבוש התוויות והנחיות קליניות

ב. הסדרת מסלול פיתוח מקצועי

ג. הסדרת מערך הדרכה

ד. ניהול ידע (פנימי/חיצוני)

ה. עידוד חדשנות בע"ס

• תוצרי הקבוצות והתהליך המתואר - יוצגו בכנס.

מסקנות והמלצות:

• התהליך האסטרטגי מהווה גישה פרואקטיבית לניהול והובלה מתוכננת של שירות.

• התהליך המשתף, מגביר מעורבות, מחוברות ולקיחת אחריות של עובדות.

• גיבוש תמונת-המצב מצוי/רצוי, בשיתוף עובדות מעשיר ומחדד את התמונה המתקבלת.

• התכנון, מוביל לרמה מקצועית גבוהה, רלוונטיות ארגונית תוך שמירה על "הנשמה" האנושית והמקצועית של העו"ס.

ישי קום
ישי קום
קופת חולים מאוחדת
Powered by Eventact EMS