עבודה סוציאלית מודעת עוני ברמת המדיניות: קידום מדיניות המכלילה אנשים החיים בעוני

אלה ברנד-לוי
עבודה פרטנית לשינוי חברתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, המחלקה לעבודה סוציאלית, באר שבע

רציונל
הרצאה זו תציג את העקרונות של פרקטיקת מדיניות המבוססת על הפרדיגמה של עבודה סוציאלית מודעת עוני, ותתמקד בייחודיות גישה זו לעומת העבודה הקהילתית, ובתרגומה לפרקטיקה.

שיטה
פרקטיקת מדיניות מכוונת לעיצוב מדיניות חדשה, לשינוי ושיפור המדיניות הקיימת או למניעת שינויים לרעה בה על ידי עובדים סוציאליים, זאת כחלק מהותי מעבודתם. פרקטיקת מדיניות מודעת-עוני צמחה מתוך התפיסה של עבודה סוציאלית מודעת-עוני, המתבססת על הבנה ביקורתית וחברתית של החיים בעוני והתייצבות לצד אנשים במאבקם בעוני. פרקטיקה זו פועלת במקומות בהם הפרקטיקה הפרטנית המודעת-עוני אינה יכולה לפעול, כשהיא מהווה למעשה את `הקומה מעל` של פרקטיקה זו.

ממצאים ומסקנות
על מנת להדגים כיצד פרקטיקת מדיניות זו נראית בשטח נציג שני פרויקטים שפותחו במסגרת התכנית "עבודה פרטנית לשינוי חברתי", המכוונים ליצירת שינוי ברמת המדיניות המקומית והארצית: אפליקציה למיצוי זכויות, שמטרתה לסייע לעובדים הסוציאליים במיצוי זכויות אקטיבי וכן פיתוח מענה לבעיית טיפולי השיניים לאנשים שחיים בעוני. בהתבסס על דוגמאות אלא נציע המשגה של פרקטיקת מדיניות מודעת-עוני.

Powered by Eventact EMS