שירותי רווחה ציבוריים בערים מעורבות על רקע מתיחות תרבותית, אתנית ולאומית: סוגיית הטיפול בילדים בסיכון

author.DisplayName
בי"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

רציונל ומטרות המחקר
המחקר המוצע נערך במסגרת מחקר רחב יותר המתקיים בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, שמטרותיו ושיטות המחקר שלו הוצגו בהצעה לפאנל. ההרצאה הנוכחית תתמקד בהצגת הממצאים שעלו במחקר שבחן את סוגיית שירותי הרווחה בערים המעורבות בתחום הטיפול בילדים בסיכון.
התקציר מוגש במסגרת הצעה להציג פאנל על עבודה סוציאלית בערים מעורבות, שבו יוצגו ממצאים ממחקר רחב היקף הנערך בנושא בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה.
טיפול בילד במחלקות הרווחה
הסוגיה של טיפול בילדים נבחנה במחקר הנוכחי בשלושה היבטים:
• היקף השירותים המוצעים לילדים במחלקה לשירותים חברתיים, רמתם, ומידת התאמתם לתרבות
• ההגנה על ילדים שנפגעו המוגדרים בחוק כ"נזקקים" ו
• הבדלים תרבותיים בטיפול בילדים במחלקות לשירותים חברתיים בערים מעורבות.
ממצאים עיקריים
• קיימים הבדלים משמעותיים על רקע שונות לאומית בתפיסת העובדים הסוציאליים ביחס לעבודת לשכת הרווחה בעיר המעורבת ;
• קיימת הדרה של השפה והתרבות ערבית במרחב הפיזי של המחלקות
• נמצא כי הקונפליקט הלאומי נוכח ומשפיע על יחסי עמיתים, יחסי מטפל מטופל ומדריך מודרך
• עובדים מעידים כי לא קיימת מדיניות ברורה לגבי מתן שירות רגיש תרבות לאוכלוסיות השונות וכי עובדים "מייצרים" מדיניות וידע מתוך עבודתם
• נמצא כי קיים מחסור בשירותים ייחודיים לילדים ערבים, כי ההתערבות במסגרת חוק הנוער עם ילדים ערבים לא תמיד הולמת את הצרכים התרבותיים של האוכלוסייה.

Powered by Eventact EMS