הערכת אפקטיביות המודל לתמיכה בקבלת החלטות להתערבות פסיכו-סוציאלית במאוחדת

keren_z@meuhedet.co.il 1 ישי קום 1 אלונית טל 1 מירה הורוביץ 1 דבורה שקד 1 אסנת קרני 1 רות אליעזר 2 יוסי שוחט 2
1עבודה סוציאלית, מאוחדת, תל אביב
2מערכות מידע, מאוחדת, תל אביב

רקע:
העובדת הסוציאלית עוסקת באבחון וטיפול פסיכו-סוציאלי לשיפור התמודדות הפרט ומשפחתו במשברים רפואיים. האתגר הניהולי - חיבור התפיסה הטיפולית עם מודל הניהול הכלכלי-רפואי המחייב מדידה, ביסוס ראיות והערכת תוצאות.
לצורך כך, פיתחנו טכנולוגיות לניטור והכוונת הפעילות בשירות הסוציאלי.
במהלך השנתיים האחרונות מתבצעת הערכה והתאמה של מודל העבודה.
מטרות:
• התאמת טכנולוגית Data mining לבניית "עצי-החלטות" להתערבות פסיכו-סוציאלית מיטבית.
• הערכה למיצוי אופטימלי של עבודת העו"ס.
• הערכת אפקטיביות מודל רמת-הסיכון הביו-פסיכו-סוציאלי הקיים.
שיטה:
1. בחינת התאמת המדדים שהוגדרו לניתוח עבודת העו"ס.
2. הערכת המודל לאפיון, השוואה ומדידה – אשכולות הומוגניים המבוססים על משתנים סוציו-אקונומיים, תרבותיים וגיאוגרפיים של מרפאות.
3. הערכת הכלי הסטטיסטי שפותח, לשקלול רמת הסיכון הביו-פסיכו-סוציאלי בהתייחס לאבחנות, מצב רפואי, רמת היענות לטיפול, מצב סוציו-אקונומי ומאפייני אוכלוסיית הפונים.
4. שיפור ושינוי ה"שעונים- הניהוליים" המשקפים את נתוני הפעילות.
ממצאים:
• נמצא ששיקוף הנתונים למנהלים ולעו"ס מסייעים בקבלת תמונת -מצב עדכנית, המקדמת את המיצוי האופטימלי של הטיפול.
o ב- 2015 חלה עליה של-18%בתפוקות הטיפוליות. ב-2016 עליה של 25%.
o בין השנים 2015-2017 חלה עליה בממוצע ההתערבויות למטופל עם 2 התערבויות ומעלה מ-47.9% ל-53.5%.
• מבדיקה מדגמית בתיקי המטופלים נמצא כי המודל שנבנה על-פי "עצי ההחלטה" אינו מדויק מספיק ואינו משקף את רמת הסיכון בפועל של מטופלי השירות הסוציאלי.
מסקנות והמלצות:
• שימוש בטכנולוגיות מתקדמות של Data mining, מסייע בהגדרת ממדים חד ערכיים גם בהיבטים נפשיים/חברתיים, המאפשרים תיעדוף מטופלים במציאות של משאבים מוגבלים.
• בעקבות ההערכה שהתבצעה, יפותח מודל מדויק יותר להערכת רמת סיכון אשר יכלול מרכיבים רפואיים, נפשיים, תפקודיים, אשפוזים ומידת התפקוד המשפחתי סביב החולי.
• לאחר הגדרה מחודשת של מדדים אלו ותיקופם, הוא ישולב בתוכנת העו"ס ככלי תומך קבלת החלטות on-line לכל העו"ס ולארגון כולו.

קרן זמיר
קרן זמיר
Powered by Eventact EMS