השינויים במדדי חוסן כללי, חוסן מקצועי וחרדה מצבית בקרב תלמידי תיכון על רקע חשיפתם למודל "מעש"ה"

עדי וויטסון
בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

מטרת המחקר הייתה בחינת השתנות מדדי החוסן הכללי, החוסן המקצועי והחרדה המצבית בקרב תלמידי תיכון על רקע חשיפתם למודל "מעש"ה.

במחקר השתתפו 232 נבדקים מכיתות י וי"א שנחלקו לשתי קבוצות ניסוי (n=108) וביקורת (n=124)

כל המדדים נאספו לאורך תקופה בת שלושה חודשים. על מנת שניתן יהיה להעריך את -יעילותו של המודל, מילאו נבדקי שתי הקבוצות שאלונים העוסקים בתפיסת מסוגלות כללית, תפיסת מסוגלות עצמית, חוסן ותפיסת דחק יום יומית; השאלונים מולאו בשלוש נקודות של זמן: לפני ההתערבות, - לאחר החלק השני של ההתערבות ושלושה חודשים לאחר ההתערבות. השערת המחקר העיקרית הייתה כי בקרב נבדקי קבוצת ההתערבות תימצא עלייה במדדי תפיסת המסוגלות הכללית, תפיסת המסוגלות העצמית והחוסן בין נקודת זמן אחת של מילוי השאלונים (לפני ההתערבות) ובין שתי נקודות הזמן האחרות.

בהתאם להשערה, נמצאה עלייה בקרב נבדקי קבוצת הניסוי במדדי תפיסת המסוגלות הכללית, תפיסת המסוגלות העצמית והחוסן וירידה במדדי החרדה זאת גם בהשוואה לקבוצת הביקורת.

Powered by Eventact EMS