הצגת תכנית השיקום הפרטנית-משפחתית: מודל השלבים

מרב רותם
שרות מבחן למבוגרים, משרד הרווחה, רמלה

תכנית השיקום הפרטנית בבית המשפט הקהילתי שעמה נדרש האדם לשתף פעולה באופן אינטנסיבי ויומיומי, נבנתה והותאמה באופן ייחודי וספציפי למודל העבודה המיושם בישראל תוך התבססות על מודלים שונים של בתי משפט לסמים ובתי משפט קהילתיים הפועלים מזה עשרות שנים בארה"ב. התכנית נשענת על עקרונות מוכרים מתחום ניהול ההתנהגות, גמילה מהתמכרויות, שיקום תעסוקתי, עבודה סוציאלית קהילתית, עבודה סוציאלית מודעת עוני ועוד.

התכנית הפרטנית נבנית יחד עם המשתתף והוא נדרש להסכים לה במעמד הדיון ולהצהיר על כך לפרוטוקול. הסדר הטיעון שייחתם בעניינו של המשתתף, מותנה בהסכמתו לתכנית שהותוותה.

התכנית מסמנת לקצין המבחן המשמש כ"קייס מנג`ר" ולמשתתף, חמישה מעגלי התערבות : רווחת הפרט, בריאות, כלכלה ותעסוקה, רשתות תמיכה והסתגלות לחיים שומרי חוק.

לתכנית חמישה שלבים: שלב "החלון" במסגרתו נעשה האבחון וכן נדרש המשתתף לקבל החלטה סופית ביחס לרצונו להיכנס לתכנית, שלב ההתייצבות, שלב העבודה, שלב שימור השינוי ושלב הפרידה. בכל שלב ישנן דרישות החוזרות על עצמן וכן דרישות ייחודיות לאותו שלב. לצד הדרישות כוללת התכנית גם דגשים על תחומי ההתערבות וסוג הסיוע שיינתן בכל שלב. החל מהשלב השלישי, חלה הקלה הדרגתית במחויבויות בהם נדרש המשתתף לעמוד ובתכיפות המעקב אחר התנהלותו. לקראת השלבים הרביעי והחמישי נדרש המשתתף לבצע שעות השבה לקהילה על פי תחום עניינו ורצונו.

במסגרת ההרצאה המוצעת, תוצג תכנית השלבים במלואה ויפורטו השיקולים השונים והדילמות המתעוררות מנקודת המבט של קצין המבחן בנוגע לאופן יישומה.

Powered by Eventact EMS