מודל העבודה של "מיצוי זכויות אקטיבי" בתוכניות מפ"ה ו"נושמים לרווחה במרכז עוצמה"

אפרת כהנא-בקלר 1 איריס סוקולובר-יעקובי 2 רחלי טל-הדר 1 סיון רוסו-כרמל 3
1מערך המענים "נושמים לרווחה בעוצמה", ג'וינט ישראל - אשלים, ירושלים
2תחום משפחות, ג'וינט ישראל - אשלים, ירושלים
3תוכנית מפ"ה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

רציונאל:
"מיצוי זכויות אקטיבי" הינה פרקטיקה שהתפתחה מתוך תחום הידע של "עבודה סוציאלית מודעת עוני" אשר רואה בעוני הפרה של זכויות אדם ותחום מרכזי להתערבות של העו"ס. מיצוי זכויות הינו חלק מפעולות הסנגור שמבצע עו"ס שמטרתו סיוע לפרטים לממש את זכויותיהם. פעמים רבות לקוחות החיים בעוני אינם מצליחים למצות את זכויותיהם ויש צורך שהעובדים הסוציאליים יפעלו לסייע להם באופן אקטיבי, כולל ייצוג ישיר אל מול הרשויות. לשם כך, על העו"ס לאמץ עמדה אתית של התייצבות לצד לקוחותיה, ועמדה פרקטית שמעודדת היכרות עם זכויות שונות ואת הדרכים למימושן.
שיטות ומטרות:
עו"ס שמתמחות במיצוי זכויות יפעלו בשלוש זירות עיקריות:
1. המחלקה לשירותים חברתיים - העו"ס תהווה משאב של ידע בנושאי זכויות ותפעל באופן אקטיבי להנגשה של הידע לצוות.
2. הזירה העירונית - העו"ס תפעל לפיתוח קשרים מיטיבים עם שירותים ממסדיים כגון בטל"א, משרד השיכון, הסיוע המשפטי ועוד, וזאת כדי לקדם את שיתופי הפעולה בין הרשויות.
3. זירת המדיניות - העו"ס תיזום ותרכז פעולות מקצועיות שמטרתן לייצר שינוי מדיניות ברמה הארגונית, המקומית והארצית.
ממצאים:
הפרקטיקה של "מיצוי זכויות אקטיבי" מיושמת בתוכניות מפ"ה ו"נושמים לרווחה".
הערכת מצב המשפחות מלמדת על שינויים חיוביים בתחומי החיים השונים . לדוגמא: חלה עליה של 44% בהכנסות מקצבאות בקרב 1,900 משפחות בתוכנית "נושמים לרווחה".
מסקנות והמלצות יישומיות:
פרקטיקת "מיצוי זכויות אקטיבי" יכולה להביא אופטימיות רבה לעובדים ולפונים כאחד. ההיכרות עם מערכות מורכבות והאפשרות לפעול להסרת חסמים מבנית מאפשרת לעו"ס לחוש כי היא יכולה לתת סיוע ממשי וקונקרטי ללקוחותיה. כדי לאפשר את הטמעת התפיסה והפרקטיקה המוצעת, יש לאפשר מסגרת ארגונית אשר מקצה לכך תקנים ייעודיים, הכשרה והדרכה.

Powered by Eventact EMS