"כמו כלים שלובים אני ואת..." – גישור משפטי טיפולי בגישה רגישת מגדר

עידית שחם 2 אברי סוטון 1
1שט"י, האגף לשירותים חברתיים, רמת גן
2פרטי, עו"ד שחם, רמת גן

גישור בהליכי פירוד וגירושין הינו הליך הדורש מיומנות ומקצועיות גבוהה, היכרות עם חוקים ופסקי דין משפטיים, יכולת לראות את הפרט במכלול המשפחתי ויכולת הכלה גבוהה.

הצלחתו של הגישור תשפיע בדרך כלל על רווחתם של הזוג ובני המשפחה, תשפיע על מצבם הכלכלי בעתיד ותשפיע על איכות הקשר ביניהם לאחר הפרידה.

הגישור המשפטי - טיפולי נעשה על ידי שני אנשי מקצוע, עו"ד ומטפל, העובדים בשיתוף פעולה מלא וביחד עם בני הזוג. גישור זה נעשה במסגרת הליכים משפטיים בבית המשפט או בבית הדין, במסגרת של ניסיונות להגיע להסכמי פירוד בין בני זוג ובמסגרת של גירושין בשיתוף פעולה. הגישור דורש רגישות גבוהה למגדר של כל אחד מהצדדים והצלחתו תלויה באופן ישיר ליכולתם של אנשי המקצוע להבין את צרכיהם היחודיים של הגבר והאשה ואת הנקודות בהן עשוי להתעורר קונפליקט בעתיד.

בהרצאה זו נציג מודל גישור בו עובדים במשותף עו"ד ומטפל, משני המגדרים, המנחים את הזוג ומהווים עבורם מקור לקבלת ידע והנחייה קונקרטית, מודל לשיח מקדם ומכבד ומקום המאפשר "לפרוק" את המטענים הרגשיים שהובילו בין היתר לפרידה או לגירושין.

בהרצאה נתייחס בין היתר למודל עבודה עם גברים בעלי קווי אישיות נרקסיסטיים ולנשים בעלות קווי אישיות גבוליים והמורכבות בתהליכי הפרידה ביניהם.

Powered by Eventact EMS