האימוץ על פני רצף הטיפול בילדים - אומנה אופק אימוץ

אביגיל סגל 1 יעל נמרוד 2 מיכל ברגר 3 בני סוויל 4
1עו"ס לחוק האימוץ, מפקחת ארצית אימוץ ילדים, השירות למען הילד, ירושלים
2עו"ס לחוק האימוץ, מרכזת מחוז ירושלים, השירות למען הילד
3לשכת היועמ"ש, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים
4הורה מאמץ, יו"ר עמותת משפחתא: קהילת האימוץ של מדינת ישראל, ירושלים

הרקע:
קטינים רבים המטופלים במסגרות ההוצאה חוץ ביתית, מטופלים במסגרות אלה במשך שנים ארוכות. (כדוגמה: זמן השהיה הממוצע של ילד בסידור אומנה הוא כ - 7 שנים). מנגד אחוז קטן בלבד של ילדים (כ - 5%) זוכים לבית קבוע, באימוץ. בחינת הטיפול בילדים אלה מראה כי ישנם נתקים רבים ברצף הטיפול של רשויות הרווחה והמשפט בילדים בסיכון אשר הוריהם אינם מסוגלים לגדלם. נתקים אלה גורמים לכך כי לגבי ילדים רבים כלל אינה נשקלת אופציית האימוץ, או שזמן יקר בחייו של הילד הולך לאיבוד; וכאשר מתקבלת ההחלטה כי טובתו של הילד היא באימוץ, גילו ומצבו אינם מאפשרים מציאת משפחה מאמצת מתאימה. כך קורה כי ילדים רבים נאלצים במהלך חייהם לעבור ממסגרות שונות ורבות וילדים רבים נשארים בהגיעם לבגרות ללא עורף משפחתי.
סוגיית הרציפות, ההמשכיות והקביעות מעסיקה בשנים האחרונות את קובעי המדיניות, ואת אנשיי השטח והשדה, במשרד ובלשכות לשירותים חברתיים ברשויות.
מטרת הסימפוזיון להציג תהליך עבודה אשר מאפשר רציפות טיפולית, ארגונית ומשפטית בקטין בסיכון: תוצג הצעה לשינויי המדיניות והחקיקה, ותהליך עבודה המתבצע בפועל בעבודת השדה: הרצף בין האומנה לאימוץ – אומנה אופק אימוץ.
שיטה: בסימפוזיון נציג את הדוח של הועדה הציבורית בראשותו של השופט בדימוס ישראל גרוס שדנה בסוגיה על היבטיה השונים: המבנית ארגונית, התהליכית: תכנון טיפול ובקרה, הרצף במקום גידולו של הילד והרצף בהליך השיפוטי. כמו כן נציג את הרצף בין האומנה לאימוץ: פרקטיקה טיפולית אשר מבוצעת הלכה למעשה כבר קרוב לעשור: ומצמצמת את מספר המעברים אותן עובר הילד ויוצרת המשכיות בטיפול בו.
בסימפוזיון יציגו:
עו"ס אורנה הירשפלד, עו"ס ראשית לחוק אימוץ ילדים, מנהלת השרות למען הילד, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
עו"ד ליאורה אברמוביץ/עו"ד מיכל ברגר – לשכת היועמ"ש משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מר בני סוויל, הורה מאמץ ויו"ר עמותת משפחתא: קהילת האימוץ של מדינת ישראל
הורה מאמץ נוסף:

כ"א מהמציגים יציג את הסוגיה מנקודת המבט שלו:
אורנה הירשפלד – עו"ס ראשית לחוק האימוץ: תציג את סוגיות בהבטחת בית קבוע לקטינים, תוך שמירת רציפות בחייהם ומניעת מעברים באמצעות אימוץ ע"י המשפחה האומנת. שינויים בתפיסת האימוץ: עברו של הילד וההורה הביולוגי כחלק ממציאות חייו של המאומץ ויצירת ההמשכיות.

עו"ד ליאורה אברמוביץ - לשכת היועץ המשפטי משרד הרווחה והשירותים החברתיים: תציג את המשכיות הדיון המשפטי בין ביהמ"ש לנוער לביהמ"ש לענייני משפחה. ביהמ"ש כמפקח על תוכניות טיפול ובחינת טובת הילד והאיזון בין זכויות ילדים לזכויות הורים בשיח המשפטי.

מר בני סוויל: יביא מנסיונו האישי: כהורה לילדים ביולוגיים והורה מאמץ לשני קטינים. מר סוויל יעמוד בדבריו על הייחודיות שבהורות המאמצת. מה בין אומנה לאימוץ: זהות יציבות ומחויבות כלפי הילד. כיור` עמותת האימוץ בישראל, יפרוש גם את "האני מאמין" של קהילת האימוץ בישראל ופעולות העמותה: לרבות פרויקט "משפחה מלווה משפחה".

משפחה מאמצת נוספת: תביא מנסיונה באימוץ ילדים גדולים. ילדים אשר טרם אימוצם עברו חוויות קשות ובכלל זה מעברים בין סידורים שונים. השפעת מאורעות העבר על הילד ועל המשפחה. האימוץ כחוויה מתקנת וכחוויה משנה וכתקווה לילד.

Powered by Eventact EMS