חוויתם של גברים ישראליים ששילמו עבור מין כחלק מתיירות

author.DisplayName 1 author.DisplayName 1,2
1בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב
2מרכז יום סלעית, משרד הרווחה ועירית תל אביב יפו, תל אביב

מחקר איכותני הבנייתי זה בחן את חוויתם של גברים ששילמו עבור מין במסגרת תיירות בחו"ל. רואיינו 15 גברים בראיונות עומק חצי מובנים ותמלילי הראיונות נותחו באמצעות ניתוח תוכן. משתתפי המחקר העידו כי אמנם מין בתשלום מהווה עבורם מענה לצרכים שונים, אך זהו מענה חסר וקיימות מספר בעיות עם מין בתשלום. הבעיות העיקריות אודותיהן דיווחו המשתתפים הינן: חוסר סיפוק, פגיעה בגבריות, פגיעה בזהות נורמטיבית, פגיעה בזוגיות ופגיעה במוסר. הבחירה לשלם עבור מין במסגרת תיירות בחו"ל הוצגה כדרך לפתור בעיות אלו בארבע דרכים: בחו"ל מין בתשלום הוא זנות מטושטשת; בחו"ל תשלום עבור מין הוא נורמטיבי; בחו"ל אני אחר; בחו"ל תשלום עבור מין הוא מספק יותר. הממצאים מצביעים על כך שחוויתם של המשתתפים בתשלום עבור מין הינה מורכבת ולא חד גונית וכי הדיון הבינארי אודות גברים שמשלמים עבור מין הוא חסר. מתוך כך, על הדיון וההתערבות הנוגעת להם לקחת בחשבון גם את המורכבות הזו בחווייתם בכדי לתרום למיגור תופעת הזנות ולסייע להם.

Powered by Eventact EMS