תפיסות של גברים המשלמים עבור מין ביחס לחוק הפללת לקוחות

author.DisplayName 1 author.DisplayName 2
1בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב
2שיקום, המוסד לביטוח לאומי, ירושלים

מחקר איכותני נטורליסטי זה התבסס על ניתוח תוכן של 17 ריאיונות עומק חצי מובנים עם גברים ישראלים ששילמו עבור מין על רקע הדיון הציבורי בחוק הפללת הלקוח. תפיסות המשתתפים היו מגוונות ביחס לזנות ונעו בין ראייתה כשירות בתשלום לסוג של אלימות, וכן ביחס למידת הבחירה של נשים המעורבות בזנות. מרבית המשתתפים התנגדו להצעת החוק להפללת לקוחות מהיבטים שונים: פרגמטיים, פילוסופים משפטיים ומוסריים, והציעו כי המדיניות הרצויה היא מיסוד הזנות. אחרים הציעו דה- קרימנליזציה של הזנות לצד שירותי רווחה לנשים בזנות, או קידום קמפיינים הסברתיים וחינוך חברתי כנגד הזנות. יחד עם זאת, היו גם מרואיינים אשר הביעו אמביוולנטיות ביחס להצעת החוק להפללת לקוחות ונטו לתמוך בחקיקה בכדי להפסיק את הכפייה בתחום.הדיון בוחן את הבניית זהותם של לקוחות זנות כגברים נורמטיבים באמצעות הדגשת קיומה של זנות מבחירה ובאמצעות הגדרת מאפייני הלקוח הנורמטיבי.

Powered by Eventact EMS