הערכת מועילות של התערבות עם נוער צעירות וצעירים מנוצלים מינית מסחרית

פרופ' עינת פלד ד"ר גיא שילה היידי פרייס רוני דותן
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

בין השנים 2015-2017 התקיים מחקר הערכה של תכנית ההתערבות הלב 24/7 לנוער צעירות וצעירים בזנות. בהרצאה זו נתאר את מערך המחקר שכלל הערכת היתכנות, הערכת תהליך והערכת תוצאות ועשה שימוש בשיטות איכותניות וכמותיות ונדון בקצרה באתגרים מתודולוגיים ואתיים בעריכת מחקר הערכת התערבות עם אוכלוסיית קצה זו. בנוסף, נציג את המאפיינים המרכזיים של בני הנוער והצעירים המנוצלים מינית-מסחרית שלוקחים חלק בתכנית, ואת המשתנים המרכזיים שנמצאו כתורמים להשפעה על שתי מטרות ההתערבות המרכזיות— צמצום נזקים הנובעים מהמעורבות בזנות ויציאה של צעירים ממעגל הזנות המינית מסחרית.

Powered by Eventact EMS