הערכת תכנית סביבה תומכת

ד"ר עדי לוי ורד 1 טלי אלון talia@molsa.gov.il 2 ויויאן אזרן 2 נגה צ`יפמן 3
1ראש התוכנית להכשרת רכזי הערכה, יחידת מכלול, קרן שלם, תל אביב
2השירות לטיפול בקהילה האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים
3פסיכולוגית, יועצת ארגונית ומנחת קבוצות, ROM Knowledgeware, תל אביב

מהלך שנת 2016 הוערכה תכנית סביבה תומכת (על ידי יחידת המחקר של קרן שלם) במטרה לעמוד על תרומתה, השפעותיה, ייחודיותה ושביעות הרצון של האוכלוסיות השונות הלוקחות חלק בתכנית. מדגם המשתתפים בהערכה כלל 20 רכזים, 25 מדריכים, 181 מקבלי שירות, 155 משפחות/אפוטרופוסים של מקבלי השירות ואף 17 מנהלי אגפי רווחה ברשויות, אשר התבקשו להשיב על שאלונים שונים שהועברו להם.
ממצאי ההערכה הצביעו על תרומה רבה ומשמעותית למקבלי השירות מבחינת שיפור כללי באיכות חייהם וקידום היבטים רגשיים וחברתיים בפרט. הממצאים מצביעים על עלייה ניכרת בביצוע פעולות יומיומיות, ברכישה של כישורי חיים ואף בשילוב בפעילויות פנאי בקהילה. ממצא מעניין נוסף נמצא ביחס לתרומה הרבה של התכנית בשיפור איכות החיים של משפחת מקבל השירות, בהקלה על העומס במשפחה וביחסים טובים יותר בתוך המשפחה. ייחודיותה של התכנית התבטאה במתן יחס אישי, ליווי משמעותי ותמיכה בתוך הקהילה עצמה, במקומם הטבעי של מקבלי השרות, כמו גם בעצם בניית מטרות קידום פרטניות בהתאם לצרכי מקבל השירות.

Powered by Eventact EMS