תפקידי העו"ס בתהליכי התחדשות עירונית

author.DisplayName
קהילתית, עמותת קהילה לתיקון חברתי ותרבותי, בית שמש

הערים בישראל מתחילות לעבור בשנים האחרונות תהליכים של ציפוף הבינוי ושיקום מסיבי של שכונות ותיקות בדרכים של התחדשות עירונית פיזית וחברתית. תהליכי ההתחדשות הפיזיים של מתחמי מגורים ומתחמי מסחר בשכונות מגורים משפיעים באופן עמוק על קהילות שלמות, חלקן קהילות מודרות. במושב זה נתאר ונבחן את תפקידינו כעובדות סוציאליות קהילתיות בארגון תושבים ששכונותיהם עוברות תהליכי התחדשות עירונית. נתאר את הקשר בין מרחב המגורים הפיזי למרחב החברתי, נתאר תהליכי שיתוף ציבור בתכנון והאתגרים של תהליכים אלו, נעמוד על האתגרים העומדים בפני הקהילות שאיתן אנו עובדות ונבחן את דרכי ההתמודדות והפעולה של העו"ס עם אתגרים אלו. במושב זה נקיים ארבע הרצאות הנוגעות להסברה והנגשה של ידע, להתארגנות קהילתית של תושבים ודיירים בתוכניות התחדשות עירונית, על תהליכי שיתוף ציבור וייעוץ חברתי לתכנון ולבסוף על שינויי מדיניות הנדרשים בתחום.

מיכל גומל-בלנק
מיכל גומל-בלנק








Powered by Eventact EMS