"עבודה סוציאלית: ההיסטוריה של ההווה"

פרופ' ג'וני גל
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית ומרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, ירושלים
Powered by Eventact EMS