פיתוח מתודולוגיה לבניית מודלים להערכת האיכות האקדמית של בתי חולים ומרכזים רפואיים


רפאל הוד 1,2 עודד מימון 1 איל צימליכמן 2,3
1הנדסת תעשיה, אוניברסיטת תל-אביב - הפקולטה להנדסה, ישראל
2הנהלה ראשית, המרכז הרפואי תל השומר ע"ש חיים שיבא, ישראל
3ביה"ס לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב, ישראל

רקע:

מרכזים רפואיים אקדמיים הינם בעלי ייעוד ציבורי, המשרת במקביל שתי מטרות שונות: מתן טיפול רפואי, תוך הבטחת שירותי בריאות איכותיים ועמידה ביעדים תקציביים כמשימה העיקרית, וביצוע מגוון פעילויות אקדמיות, כמו: הוראה, הדרכה ומחקר, כמטרת משנה. עד מועד תחילת המחקר לא נמצאו מודלים כוללניים שמודדים את האיכות האקדמית שמייצרים מרכזים רפואיים ובתי חולים, אלא רק כאלו שעוסקים במדידת האיכות הקלינית ואיכות השירות שמסופקים לציבור המטופלים.

מטרה:

מטרות המחקר הוגדרו כדלקמן:

  • לאשש את ההנחה שמדד הערך האקדמי שמרכז רפואי מייצר הינו פרמטר נדרש ע"י מנהלים בבתי חולים.
  • לפתח מתודולוגיה לבניית מודל להערכת רמת האיכות האקדמית של מרכזים רפואיים ובתי חולים.
  • לבנות בעזרת המתודולוגיה מודל המתאים למדידת הערך האקדמי של המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא.

שיטה:

שילוב שיטות (Mix Methods) איכותניות (ראיונות ופנל דלפי) וכמותיות (נירמול נתונים ו-Cluster Analysis). במחקר השתתפו 35 אנשי חינוך וחוקרים, מומחים אקדמיים, אנשי סגל ומנהלים, שליוו ותמכו בפיתוח המתודולוגיה ליישום מודל להערכת האיכות האקדמית של בתי חולים ומרכזים רפואיים. המחקר כלל ארבעה שלבים עיקריים: סקירת ספרות, ראיונות איכותניים מובנים למחצה, פאנל דלפי תלת-שלבי ובחירת המדדים שישמשו במתודולוגיה לבניית המודל באמצעות שיטות כמותיות.

בשלב ראשון גובשה רשימה ראשונית של מדדי איכות אקדמיים למרכזים רפואיים ובתי חולים תוך שימוש בסקירה ספרותית ומומחי תוכן בתחום. לאחר מכן נאספו נתונים ותפיסות העולם המקובלות בתחום, על ידי עריכת ראיונות מובנים למחצה עם מומחים לתוכן אקדמי ומנהלים, במרכז הרפואי שיבא בתל השומר. המחקר הושלם בעזרת פאנל דלפי שכלל כ-20 מומחים, שבסיועו הוגדרו מימדי המתודולוגיה המוצעת ונקבעו המשקלים היחסיים של המדדים עבור המודל. מובהקות התוצאות נבחנה בעזרת מבחני t ו-F, ואמינותם באמצעות מבחני Cronbach-α.

תוצאות:

מדידת האיכות הקלינית נמצאה כבעלת החשיבות הגבוהה ביותר, כאשר חשיבות מדידת הערך האקדמי נמצאה לא רחוק ממנה, בדומה למדידת חשיבות איכות השירות (Service Quality).

רכיבי המתודולוגיה המוצעת לבניית המודל להערכת האיכות האקדמית (AQI), שמייצרים מרכזים רפואיים אקדמיים ובתי חולים, כוללים תשעת מדדים שקובצו תחת שלוש קטגוריות אקדמיות: "איכות המאמרים" (Publications Quality) ו-"איכות המחברים" (Authors Quality), תחת קטגוריית "פרסומים מדעיים" (Scientific Publications); "מס` המחקרים שתוקצבו" (Amount of studies), "ערך גרנטים תחרותיים" (Competitive Grants Value) ו-"מחקרים שהסתיימו במלואם" (Completed studies, approved by the Internal Review Board), תחת קטגוריית "מחקר"; "איכות המתמחים" (Residence Quality), "ימי הדרכה קלינית של הסטודנטים" (Tutoring days), "מינויים אקדמיים" (Academic Positions) ו"הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים" (Advanced Supervision), תחת קטגוריית "הוראה והדרכה" (Education).

לצורך הרכבת המודל, נורמל המשקל היחסי של כל המדדים לערכים שבין אפס לאחד [0-1], כאשר המדד שנמצא בעל ערך החשיבות הגבוה ביותר הינו: "איכות המאמרים" (18.7%), והמדד שנמצא בסוף הרשימה הוא: "הנחיית סטודנטים" (8.0%). עם זאת, שיקלול לפי קטגוריות הראה שכל שלושת הקטגוריות הן בעלות חשיבות כמעט זהה: 0.363, 0.32 ו-0.317, בהתאמה. (איור מס` 1)

בחינת איכות התוצאות הראתה רמה גבוהה של עקביות פנימית (מקדם קרונבך-אלפא: 0.79 - 0.86).

מסקנות ויישומיות:

למיטב ידיעת המחברים, זהו המחקר השיטתי הראשון למדידת הערך האקדמי שמייצרים בתי חולים ומרכזים רפואיים. התרומה העיקרית של מחקר זה היא פיתוח המתודולוגיה לבניית ויישום מודל אמין להערכת הביצועים האקדמיים של בתי חולים ומרכזים רפואיים אקדמיים.

המודל נמצא ישים למימוש במרכז הרפואי שיבא ובשנה הקרובה הוא ישולב במערכת מדידת הביצועים של המרכז. המודל יוכל לשמש גם כלי למדידת והשוואת הערך האקדמי של מחלקות האשפוז השונות.

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS