מדידת אפקטיביות של תחבורה ציבורית ככלי תומך החלטות ועיצוב מדיניות ציבורית

author.DisplayName author.DisplayName
המכון לחקר התחבורה, הטכניון, ישראל

מדינת ישראל, כמו מדינות רבות ברחבי העולם, משקיעה רבות בתחבורה הציבורית (תח"צ). קובעי מדיניות ומובילי דעה מבטאים ציפייה שהשקעות אלה תהיינה שוויוניות; תסייענה לקרב תושבי פריפריה למוקדי עניין ותעסוקה במטרופולין ותפחתנה את הגודש במבואות המטרופולין ובתוכו. במילים אחרות, השאיפה היא שתח"צ תהיה אפקטיבית במובן הרחב להבדיל מיעילה גרידא. מדידה של אפקטיביות במערכת מורכבת כמו תח"צ, אינה פשוטה. ראשית בשל ריבוי נקודות מבט שניתן לבחור: נקודת מבטו של מפעיל השירות, הרשות, המשתמש או של הציבור בכללותו. מכל אחת מנקודות המבט, אפקטיביות, נתפסת באופן שונה ומורכב למדידה. המורכבות נובעת בעיקר בשל: ריבוי תפוקות וריבוי תשומות; קושי לשקלל בסקלה אחידה את התפוקות ו/או את התשומות; והשפעות של גורמים חיצוניים ונסיבות משתנות. על אף המורכבות, מדידה היא כלי חשוב כדי להאיר הצלחות, לתקן ליקויים ולכוון את השקעת המשאבים למקומות בהם התח"צ היא תת אפקטיבית. חשיבות זו מקבלת משנה תוקף מנקודת מבט ציבורית (שאף היא טעונה הבהרה ומיקוד).

סוגיית האפקטיביות מעסיקה חוקרים רבים ברחבי העולם. מרבית העבודות שנסקרו עוסקות בסוגיה מנקודת המבט של מפעיל שירות או הרשות המממנת ולעיתים מנקודת מבטו של המשתמש. עבודות מעטות בחרו לעסוק באפקטיביות תח"צ מפריזמה רחבה שלוקחת בחשבון גם שיקולים ציבוריים.

הוא שיטת ניתוח אפקטיביות שמבוססת על ניתוח חזית לא (DEA) מודל ניתוח מעטפת הנתונים המודל נמצא בשימוש אינטנסיבי ובפיתוח מתמשך .(Nonparametric Frontier Analysis) פרמטרי לאורך יותר מ 4- עשורים בתחומים רבים: חינוך, ביטחון, בנקאות ועוד, לרבות בתחום התחבורה.

לצורך בחינת האפקטיביות של התח"צ מנקודת מבט DEA עבודה זו מציגה שימוש חדשני במודל ציבורית – נקודת מבט זו מקבלת משנה חשיבות נוכח התהליכים שעוברת התחבורה הציבורית בארץ ובעולם.

המודל עוצב תחילה במדגם מצומצם של 20 ערים בטווח אוכלוסין שבין 50-150 אלף תושבים ולאחר מכן הורחב למרבית הישובים בישראל. לכל ישוב לוקטו נתונים רלוונטיים המאפיינים אותו ע"פ פרסומי הלמ"ס (אוכלוסייה, שטח, מדד כלכלי חברתי, מדד הפריפריאליות ומדד הקומפקטיות) וכן מאפיינים של שירותי התח"צ המסופקים לישוב: היצע נסיעות השירות: אל הישוב, מהישוב, פנימית בישוב וחולפות בישוב, כמות תחנות השרות ועוד. התוצאות החיוביות - גיבוש של מודל מדידה עם רציונל ברור וביצועים טובים – משמשות בסיס טוב להמשך המחקר והרחבתו כדי שיאפשר מידול טוב יותר של התחבורה הציבורית לצורך תמיכה בקבלת החלטות של מדיניות פיתוח והקצאת משאבים.

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS