השפעות אחזקה מיטבית של הכבישים על המשק בכלל ועל כמות התאונות בפרט

מרק אקלין אלכס שטיין
חטיבת האחזקה, נתיבי ישראל, ישראל

פעמים רבות מקבלי ההחלטות אינם מודעים לחשיבות ההשקעה באחזקת תשתיות תחבורה מאחר והטיעונים שמוצגים להם בבקשות למימון תהליכי האחזקה הינם צרים, ואינם מציגים את התמונה הכוללת בנוגע להשפעת היעדר אחזקה מספקת של התשתיות על ציבור המשתמשים ועל החברה כולה. תחום האחזקה מציע לרוב את ההחזר הטוב ביותר עבור ההשקעה במגזר התחבורה.

בדו"ח על חשיבותה של אחזקת הכבישים של (PIARC – The World Road Association (2014 ממופים תחומים עיקריים המושפעים מאחזקת הכבישים

קיימת הסכמה בין כלל החוקרים בעשורים האחרונים לגבי היתרון הכלכלי שבאחזקת הכבישים - ההוצאה כספית על אחזקה בהווה חוסכת הוצאות גדולות יותר בעתיד. ככל שמצב הנכס מתדרדר, עלות העבודה הנדרשת על-מנת להשיבו למצבו המקורי הולכת וגדלה. במקביל, קיימת גם עלייה אקספוננציאלית בעלות הכוללת עבור החברה.

הבנק העולמי פרסם מספר דו"חות שמציגים תימוכין לעיקרון המובא לעיל. בין היתר קבע הבנק העולמי בשנת 1998 שבאפריקה, כל דחייה של דולר אחד עבור אחזקת כבישים מביאה לעלייה של 2-3 דולרים בעלויות השימוש בכביש (vehicle operating costs). בנוסף העריך הבנק שבאמריקה הלטינית ובקריביים העלות הנוספת שמקורה באחזקה לקויה הינה כ-1.2 מיליארד אירו בשנה, ובהודו צפוי שיפור רמת האחזקה להוריד את שיעור עלות השימוש בכבישים בכ-2.9 מיליארד אירו.

להבדיל מן ההיבט הכלכלי, מסקנה לגבי הקשר בין אחזקת הכבישים לבין כמות תאונות הדרכים אינה חד משמעית.

אחד מן המדדים שמשתפרים בעת ביצוע ריבוד של הכביש הוא מדד הגליות של הכביש IRI - International Roughness Index. מדד זה מהווה גרום מסביר במרבית המחקרים על כמות התאונות.

כך מסקר ספרות של עשורים אחרונים ניתן למצוא מחקרים עם תוצאות סותרות בנושא השפעת שיפור ב- IRI על כמות התאונות:

התוצאות הסותרות של המחקרים מחייבות לבצע מחקר ייחודי לצורך הבנת השפעה של אחזקת הכבישים בארץ על כמות התאונות.

במאמר זה יתואר המחקר שבוצע בישראל על נתוני איכות הכביש וכמות התאונות בכלל הכבישים בשנים 2016-2018. כמו כן יבוצע פילוח הממצאים לפי מאפיינים השונים של הכביש ויבחנו השפעות של מדדי איכות הכביש הנוספים מעבר ל-IRI.

בשורה התחתונה, תוצאות המחקר מראות על הפחתה ברורה בכמות התאונות כתוצאה משיפור מדד גליות של הכבישים בערכים שבין 0.8 ל-3.5. שיפור מעבר ל-3.5 נמצא כלא משפיע על כמות התאונות.

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS