Lean Startup עידן המהפכה התעשייתית הרביעית

author.DisplayName
Lean StartUp, תפן ישראל, ישראל

Lean StartUp בעידן המהפכה התעשייתית הרביעית.

מקורו של ה-LEAN ומה היו הבעיות המרכזיות בתעשייה המסורתית שהביאו לפיתוחו של ה-LEAN.

מעולם ה-LEAN בתעשייה נעבור למיקוד על ה-LEAN בעולם המערכות מידע והמחשוב שהביאו לפיתוחו של ה- Lean StartUp לעולם היזמות.

בחלק האחרון של ההרצאה נבין כיצד החידושים הטכנולוגים של המהפכה התעשייתית הרביעית שמאפשרים היום יותר מתמיד לממש את עקרונות ה- Lean StartUp ובאפס עלות השקעה.

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS