The 18th World Congress of Jewish Studies

Can There be Choice for People with Disabilities?

חינוך להכרת מעלת האדם, הנברא בצלם אלוקים, ולדבקות בכלל הגדול של "ואהבת לרעך כמוך" ובמצוות הנובעות ממנו. "ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו" (בראשית א`, כז). מהי המשמעות של היות כל אדם נברא ב`צלם אלוקים`? איך ידיעה זו משפיעה על ההתייחסות שלנו כלפי אנשים? (מתוך חזון החינוך הממלכתי דתי )

בשנת הלימודים תשפ"א, הייתי שותף כמרצה בקורס חדש ומהפכני "תומך בקבלת החלטות" (Supported Decision Making ) שמטרתו להכשיר אנשי מקצוע שתפקידם ללוות אנשים עם מוגבלויות בתהליך קבלת ההחלטות על חייהם (הקורס התקיים באוניברסיטת "בן גוריון" בניהולה של ד"ר ניצן כהן, ראש החוג לחינוך המיוחד, במכללת "קיי").

בהרצאה זו, אבקש להסביר על תפיסת היהדות בנוגע לבחירה, מהי התפיסה המהפכנית המתבטאת בתפקיד "תומך בקבלת החלטות" וחשיבותו ועל אלו מודלים מחקריים התפקיד מתבסס? בהרצאה יינתן דגש על ההשלכות החינוכיות – החברתיות הנגזרות מתפקיד זה על כלל החברה, ועל הכשרת המורים ומערכת החינוך בפרט.