קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Residential Living Patterns among the Jews of Warsaw during the Interwar Period

בהרצאה נציג את השימוש הנרחב בנתונים סטטיסטיים לבחינת דפוסי המגורים ודפוסי החיים בוורשה שלפני השואה. המחקר מתמקד ביהודי העיר אך הוא נערך על רקע כלל תנאי המגורים ותנאי החיים בוורשה באותה התקופה.

במחקר נעשה שימוש מעמיק בנתונים הסטטיסטיים שמתיחסים לאותה התקופה ובעיקר במפקדי האוכלוסין שנערכו בפולין בשנים 1921ו- .1931 וכן בשנתוני העיר וורשה