The 18th World Congress of Jewish Studies

Chronology, Ideology and Ecology: The Origins of the “Laws and Customs Table” Published by KKL and Heichal Shlomo

ההרצאה תעסוק בשורשיו הבלתי מוכרים של "לוח דינים ומנהגים" המופץ כיום מטעמו של היכל שלמה בקרב מתפללים דתיים-לאומיים רבים בארץ ובעולם, בראשיתה של כל שנה עברית. מקורו בלוח שהפיצה "מחלקת החרדים של הקרנות הלאומיות" בקרן הקיימת לישראל החל משנות השלושים של המאה ה-כ`, וניתן לזהות בו עד היום את ההשראה שקיבלו מוציאיו לאור משני לוחות מרכזיים: הראשון הוא "לוח ארץ ישראל" שהוציא הסופר א"מ לונץ, במטרה לערוך תעמולה לאומית ולגייס תרומות לישוב ארץ ישראל. השני הוא הלוח שהוציא הרב טוקצנסקי איש ישיבת "עץ חיים" החל מראשית המאה העשרים, משום שהתנגד לשימוש בלוח לקידום תעמולה לאומית.

גלגוליו של הלוח משקפים את החלוקה הדיכוטומית שנפערה לאורך השנים בין החברה הדתית ובין החברה החרדית, כמו גם את השינויים באופייה של מחלקת החרדים שהפכה בהמשך ל"מחלקה הדתית של קק"ל". התוספות שנכללו בלוח מצביעות בין היתר גם על השינויים שחלו בתפקידיה ובאופייה של קק"ל לאורך השנים, ואת הקשר בין מרכיבי הזהות הדתיים ובין מרכיבי הזהות הלאומיים שנושא בקרבו ציבור המתפללים שנעזר בלוח זה עד היום.