קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

On the Controversy in Rashbam`s Last Commentary on the Torah

ענייננו בהרצאה זו לדון בחלקים נוספים שנתגלו מפירוש רשב"ם לדב` לד על פי כתב יד אוק`, נושא שנדון בעבר ודומה שמוצה עד תום. י` יעקבס עורר את הסוגייה מחדש ותרם מאמר חשוב ומאתגר הדן בנושא זה תוך סיכום הדעות הקיימות, כשלאחריהן הציע הצעה חדשה לגבי טיב פירוש רשב"ם לדב` לד. השערתנו שונה מהשערתו והיא מתבססת על פירושיהם של רש"י ורשב"ם והפולמוס היהודי-הנוצרי. מאמרו הנזכר ישמש בסיס לעבודתנו.

החוקרים שעסקו בסוגיה זו[1] סברו שפירושי רשב"ם ה`אבודים`, הם פירושים חריפים למדי ולכן `נתלשו`, מהפירוש הרציף.

לדעת יעקבס אין לקבל את האפשרות שקטע זה שייך לפירוש רשב"ם על התורה. מדובר על `שיחה` בינו לבין אחד מתלמידיו ותו לא!

השערתנו היא שאכן מדובר בפירוש רשב"ם לתורה! אך החלק השני שבדבריו, אינם מופנים כלפי סבו, ולא לאחד מתלמידיו, אלא כנגד הדעה הנוצרית המשווה בין עץ לאדם![2]

ועתה לשאלה מדוע קטע פולמוסי זה אינו נמצא בפירוש רשב"ם לתורה. שריפת התלמוד בפריז בשנת 1242 פגעה קשות בתרבות היהודית וכך `נמחק` פירושו הפולמוסי של רשב"ם.

סיכום: השערתנו היא שכתב הפולמוס שבו אנו עוסקים מחולק לשניים. בחלק ראשון מביא רשב"ם את דברי רש"י הסבור שלא ניתן להשוות בין האדם לעץ. החלק השני מתפלמס עם אמונת הנוצרים העוסקים הרבה בחשיבותו של העץ ובדבר השוואתו לאדם ולעיתים לישו מושיעם.

למזלנו משה סוקולוב גילה כתב יד של רש"י כשבסופו מצוי הקטע מפירוש רשב"ם לדברים לד, שהושמט מכתב יד אחר של רשב"ם, והועתק מחדש בסוף פירוש רש"י.

לשמחתנו קטע זה לא צונזר מכתב היד של רש"י. מעתיק שהעתיק את פירוש רש"י החליט להביא את הפירוש ה`מחוק מפירוש רשב"ם, להעלותו מתהום הנשייה ולהציבו בסוף פירוש רש"י בכ"י אוקספורד.

מכאן ששערי ההשערות לא ננעלו. קטע פולמוסי זה ומאמרו החשוב של י` יעקבס אתגרו אותנו להרהר פעם נוספת בכתב פולמוס בוטה וחריף זה. ברור לנו שהשערתנו היא השערה נוספת לאלו שהועלו במחקר ואין לנו אלא לומר ש`לא עלינו המלאכה לגמור, אך אין אנו בני חורין להיבטל ממנה`.[1] צילום כתב הפולמוס מכתב היד ודברי החוקרים על פירוש זה יובאו בתמסיר להרצאה זו.
[2] דוגמאות מהפרשנות הנוצרית המשווה בין עץ לאדם מצורפים בתמסיר.