The 18th World Congress of Jewish Studies

What Was the Effect of the Jews on Jaffa`s Economic Deterioration from 1936 to 1947?

אחת התוצאות החמורות של תקופת המרד הערבי (1939-1936) היה הנזק הכלכלי הכבד שנגרם לציבור הערבי. ההרעה שחלה ביחסים בין יהודים לערבים למן פרוץ מאורעות 1936 ואילך השליכה באופן מובהק על ההידרדרות שחלה במצבה הכלכלי של יפו. הנסיגה הכלכלית שאליה נקלעה יפו למן 1936 ועד סוף תקופת המנדט כירסמה בהדרגה במעמדה וחוזקה של העיר ונתנה בה סימני חולשה. הנחת הייסוד של המחקר גורסת כי ליהודים היה חלק משמעותי בירידה הכלכלית של יפו, בעיקר בגלל המשקל שתפסו בחיי המסחר של העיר.

ההרצאה מבקשת לבחון ולהעריך את מידת ההשפעה של היהודים על ההידרדרות הכלכלית בשנים 1947-1936. המחקר מוכיח כי היהודים היוו גורם משמעותי שהשפיע על השפל הכלכלי של העיר, והשליך באופן מובהק על מצבה בשלהי התקופה.