The 18th World Congress of Jewish Studies

Towards an Integrative View of Identity Formation? Three Components of the Religious Identity Formation Process

מטרת המחקר לבחון את התפתחות הזהות הדתית בקרב תלמידי מכינות קדם-צבאיות דתיות, לאור המחסור במחקר על התפתחות זהות דתית ועל שדה המחקר. הבסיס התיאורטי של המחקר הן התיאוריה האריקסוניאנית והתיאוריה הניאו-אריקסוניאנית של התפתחות הזהות. הנתונים, אשר מספקים מידע רטרוספקטיבי ואקספרסיבי על התהליך, נאספו במהלך שנה וחצי באמצעות 158 ראיונות עם 20 תלמידים משלוש מכינות קדם-צבאיות. הממצאים מצביעים על שני מודלים מרכזיים של התפתחות זהות דתית, אשר במרכזן שלושה מרכיבים של זהות דתית אשר אינם מופיעים יחדיו באף אחת מתיאוריות הזהות. שלושת המרכיבים עשויים לאפשר שפה משותפת עבור חוקרי זהות דתית ולהשפיע על המדידה של הזהות הדתית, אשר איננה מכסה, כיום, את שלושת המרכיבים.