The 18th World Congress of Jewish Studies

A Secular Link in the Chain of Tradition?

ההרצאה תציג את נסיונם של הוגים חילוניים, בני דור התחיה של ראשית המאה העשרים, להבין את המהפכה החילונית של בני דורם כתופעה יהודית פנימית, הנאמנה לרצף ההמשכיות של המסורת היהודית לדורותיה. במרכז הדיון יעמוד דימויה המוכר של מסורת הדורות כשרשרת אחת רבת-חוליות (`שלשלת הקבלה`). מכאן, שגם המפנה האקטואלי אל חילונה של היהדות המאפיין את דור התחייה, מסמן חוליה חדשה אחת המתחברת לחוליות הקודמות של דורות העבר ביהדות. אך מדוע הפניית העורף החדשה לאמונה הדתית, להלכה ולשאר מסגרותיה של המסורת הישנה איננה שבירת השרשרת וניתוקה? כיצד ועל שום מה תיחשב תרבות חילונית לממשיכה נאמנה של רציפות היהדות? תוך התמקדות בתשובותיהם המגוונות של בני דור התחיה וממשיכיהם (אחד העם, ח"נ ביאליק, יוסף קלוזנר, י"ל פרץ, אברהם גולומב, מ"י ברדיצ`בסקי וש"א הורודצקי), נוכל לדלות שורה של ניסוחים ניאו-מסורתיים שונים לרעיון שייכותה של החוליה החילונית החדשה לרצף הנמשך של שרשרת היהדות.