The 18th World Congress of Jewish Studies

Ha-Haganah Orders-of-the-Day: Main Messages and Themes in Mass Communication by a Semi-Secret Military Organization, 1940–1948

בעין הסערה של אירועי השואה והתקומה ביישוב היהודי בארץ־ישראל ובפזורה היהודית ברחבי העולם, נכתבו פקודות היום של ארגון "ההגנה" ופורסמו על ידי הנהגת הארגון.

פקודות היום של ההגנה מתארות פרק מרתק בהיסטוריה של ארגון צבאי חשאי למחצה, הגם שאלפי חייליו ומפקדיו נמצאים ומעורים היו בחיי החולין היומיומיים, ובכלל זאת, בהבנית החברה האזרחית למוסדותיה וענפי פעילותה המגוונים.

קורפוס פקודות היום הוא בעל ערך רב למחקר ההיסטורי והפילוסופי בדיסציפלינות אחדות: גלום בו מידע יקר ערך להבנת תולדות היישוב העברי בארץ־ישראל ותודעתו בשנות מלחמת העולם השנייה לנוכח השואה באירופה ולקראת הקמת מדינת ישראל; ומוכמנת בו פרשת חקר (case study) ייחודית בקורותיהם של הצבאות וארגוני המחתרת, האתיקה ואמצעי התקשורת שלהם.