The 18th World Congress of Jewish Studies

Presents for the Lady, Please! Asherah’s Ornamented Bowl and Table (KTU 1.4 I 38-43)

בלוח הרביעי של עלילות בעל מסופר על בקשתו של בעל מכותר וחסיס להכין מתנה לאשרה (KTU 1.4 i 20-22). כות`ר-ו-חסיס נענה לבקשה ומכין מתנה מפוארת כיאה לאלה חשובה זו (שורות 23–43). אורכו של התיאור כעשרים שורות, ובכך תיאור זה מתקרב לתיאור בניין ארמונו של בעל על ידי כותר וחסיס (KTU 1.4 v 35 – vi 38), אם כי אינו מגיע לאורכו. למעשה כות`ר-ו-חסיס מכין מספר פריטים עצומים – סנדלים (נעל.אִל), כס (כחתֿ.אִל), הדום רגליים (הדמ.אִל), קערה (צע.אִל), ושולחן (תֿלחנ.אִל). השימוש בחומרים יקרים - זהב וכסף – מודגש לאורך מספר חרוזים שיריים, כמו גם הממדים העצומים של פריטים אלו. התיאור מסתיים בפירוט העיטורים המיוחדים שעל הקערה והשולחן "שולחן-אל, זוּ מלא מינים // יצורים זוּ מוסדות הארץ, // קערת-אל, זוּ צאן אמורו, // דמותה, כחיית ימאן, // אשר בה ראמים לרבבות (שורות 38–43). על פי הנרטיב, מתנות אלו נועדו להביא את אשרה לסייע לבעל במשימתו להשיג את רשות אל לבנות ארמון. תיאור העיטורים מסקרן כשלעצמו, ואפשר שיש להם משמעות מיוחדת. האם ניתן ללמוד מהם על תפיסות באמונה האוגריתית, או על האלה אשרה עצמה? כדי לענות על שאלה זו ייבדקו טקסטים אחרים מאוגרית (הטקסטים הספרותיים והפולחניים), וכן תיאורים מקורפוסים אחרים (לרבות האיליאדה והמקרא), או איקונוגרפיים, שעשויים לספק כיוונים אפשריים לתיאור הקערה והשולחן של אשרה. האם תיאורים אלו קשורים בפריון, באמצעי הקיום של אנשי אוגרית או בפולחן הנהוג בה?