The 18th World Congress of Jewish Studies

Nahmanides’s Torah Commentary Addenda following the Barcelona Disputation

במחקר מקיף הציגו יוסף עופר ויהונתן יעקבס (תשע"ג) כשלוש מאות תוספות שהוסיף רמב"ן לפירושו לאחר שעלה לארץ ישראל באחרית ימיו. רק לעתים רחוקות הצהיר רמב"ן בצורה מפורשת על אודות המניע לכתיבת התוספת. על כן נדרשו החוקרים לעמוד על המניעים השונים לכתיבת התוספות על פי עיון מדוקדק בתוכנן. בהרצאה זו אראה שלמניעים המגוונים לכתיבת התוספות ניתן לצרף גם מניע היסטורי-ביוגרפי. כמניין תוספות מוארות היטב על רקע האירועים שהתרגשו על רמב"ן בשנותיו האחרונות בספרד. הפולמוס היהודי-נוצרי בברצלונה (1263), שבו ייצג רמב"ן את הקהילה היהודית, והשתלשלות האירועים בעקבותיו שהביאו לעזיבתו את ספרד ולעלייתו לארץ ישראל, ודאי הותירו את רישומם על הפרשן, ואלו עולים מתוך דבריו. יתרה מכך, הדים מן ההתמודדויות התיאולוגיות והאישיות של הפרשן היה בכוחם לבצר את חוסנם של קהל קוראיו לשעתו ולדורות.