The 18th World Congress of Jewish Studies

Rivers that Flowed to Piaseczna: Who and What Influenced R. Kalonymus Kalman Shapira?

בשנים האחרונות אנו עדים להפצה רחבה של כתבי האדמו"ר מפיאסצנא בחוגים רבים. בו זמנית האדמו"ר זוכה למחקר אקדמי כמעת חסרת תקדים בהקיפו. יש שטוענים שהשפעתו כיום חזקה בהרבה מזו שהייתה לו בחייו. הגותו החינוכית ("חובת התלמידים"), טכניקות המיסטיות והמדיטציות ("בני מחשבה טובה" ועוד) שהוא לימד, הפכו היום לנכסי צאן ברזל של עולם החסידות והניו-חסידות. בנוסף לכך, הגותו הייחודית על השואה ("דרשות משנות הזעם") ממשיך לגרום לפולמוס אקדמי כשישים שנה לאחר פרסומה.

מניין שאב ר` קלונימוס את דרכו הייחודית? לפי דעתנו, ר` קלונימוס הושפע בעיקר מאבותיו, גדולי צדיקי פולין; ר` אלימלך מליז`נסק, החוזה מלובלין, המגיד מקוזניץ` ובעל ה"מאור ושמש". בנוסף ר` קלונימוס הושפע מאד מספרות חסידות חב"ד המוקדמת ומחסידות קרלין. בעולם של ספרות הקבלה הקלאסית ניתן להצביע על השפעה עמוקה של ספר ה"זהר" וספר "שערי קדושה" לרבי חיים ויטאל.

את כל הנ"ל ר` קלונימוס הפנים ועיבד, וייצר סינתזה ייחודית על מנת להתאים את החסידות למודרנה ולחילון, ובניסיון לממש את שאיפותיו הרוחניות – חידוש הנבואה והבאת הגאולה המשיחית.

בהרצאה נשתדל לנתח את השאלה של מה לקח ר` קלונימוס מכל אחד ממקורותיו העיקריים, ואיך הם הפכו בידיו לשיטה חסידית חדשנית ורדיקאלית.