קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Rashi Changed his Mind


יש מקומות בתוספות בהם מעידים שרש"י מחק פירושו במקום נתון וכתב פירוש אחר. לא באלה עניינינו בהרצאה אלא במקומות שבהם לא נאמר שרש"י מחק אלא שחזר בו במקום אחד ממה שכתב במקום אחר. חזרות אלה מצויינות הן באותה מסכת, הן בשתי מסכתות. טענות לחזרות אלה מצאנו בראשונים רבים, אלא שברצוני להתרכז בעיקר בטענותיהם של התוספות לחזרות אלה.
הבעייה המתעוררת מהנחת החזרה היא כפולה. אם באותה מסכת יש מקום לשאול למה לא מחק את אשר כתב באחד ממקומות. ואם בחזרה במסכת אחת ממה שכתב במסכת אחרת, האם הטוענים לחזרה ידעו מה הוא סדר המסכתות שפירש, וממה הוא חזר בו ומה היתה דעתו האחרונה. יש לציין שהחזרות נוגעות גם לפירושים וגם לענייני הלכה.
הדוגמא הבעייתית במיוחד, היא קביעתו של בעל ערוגת הבושם שרש"י חזר בו בסוטה בדין הברכות בהנחת תפילין ממה שכתב במנחות, טענה שלא מצינו לה ריע במקור אחר.
כדי להסביר את הנראה כמתירה או כחזרה בדעתו, אני רוצה לטעון שבמקום לומר שרש"י חזר בו, לרש"י היו מסורות שונות ופעם אחת כתב על פי מסורת אחת ופעם אחת על פי מסורת אחרת.