קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Models of Early Modern Women`s Piety: Bayla Falk, Glikl Hamel, Leah Horowitz

ההרצאה תידון בתפישות השונות של התנהגות דתית נשית של שלוש נשים בולטות שחיו בשלושה פרקי זמן שונים במאות הט"ז, הי"ז והי"ח.

גליקל ולאה כתבו על החיים הדתיים. חייה של ביילה תוארו על ידי בנה.

מתוך השוואת העמדות הדתיות של שלוש הנשים הללו תיבדקנה שאלות כגון: איזו התנהגות דתית יאה לנשים? מה נחשבות ל"מצוות נשים" או "מנהגי נשים"?

איזו התנהגות דתית מעבר לשמירת מצוות וביצוע מנהגים דרושה מנשים? מה היחס בין התנהגות דתית גברית להתנהדות דתית נשית? מה תפקידה של הדת בהסדר המיגדרי הקיים?

מה תפקידו של המיגדר בדת? במשך המאות, מה השתנה, כיצד השתנה ולמה?