The 18th World Congress of Jewish Studies

Israel, Zionism, and the Taliban

שלטון הטליבן החדש נתמך על ידי קבוצות אסלאמיסטיות רבות אשר רואים בו מעין שחרור העם האגני מהאימפריאליזם האמריקאי. ההשוואה עם המאבק הפלסטיני והקריאה לשחרור אל-אקצה התפתח מיד לאחר עליית הטליבנים לשלטון. מאמר זה ינתח את השיח האסלאמיסטי סביב שלטון הטליבן החדש ותפקידו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני.