The 18th World Congress of Jewish Studies

The Hebrew University and the IDF during the Early Years of the State

בהרצאתי אבקש לבחון חלקים מרכזיים מתוך מערך היחסים המורכב שהתקיים בין צה"ל לאוניברסיטה העברית בשנותיה הראשונות של המדינה, זאת כחלק מתהליך בינוי האומה ועיצוב מוסדותיה. בהרצאה אתחקה אחר מספר מקרים מייצגים באמצעותם אבקש לבחון את עמדת האוניברסיטה כלפי ניסיונות שונים של צה"ל לפעול בתחומה במסגרת שיתופי פעולה בהסכמה או במסגרת ניסיונות התערבות שנועדו להתאים את האוניברסיטה על תוכניות הלימודים שבה לצרכי הצבא. במוקד הדיון תעמוד השאלה בנוגע למנעד התגובות אותו הציגה האוניברסיטה, מנעד שנע מהסכמה ושיתוף פעולה ברצון ועד להתנגדות נחרצת לפעולות הצבא. במסגרת הרצאתי אבקש לבסס את הטענה כי תגובות האוניברסיטה הוכתבו על ידי מספר עקרונות מוסדיים שעמדו לנגד עיני ראשי האוניברסיטה ובכללם רצונם לשמור על עצמאותה המוסדית ועל היות האוניברסיטה מונופול אקדמי במספר תחומים. כך התאפשר סוג מעניין של מיליטריזם שהתאפשר במקרים שבהם תאמו פעולות הצבא את עקרונות ושאיפות האוניברסיטה. במקרים שפעולות הצבא נתפסו כמאיימות על עקרונות האוניברסיטה נתקל הצבא בדחייה. בין המקרים שהועמדו למבחן בפרק נמצא שיתוף הפעולה בין האוניברסיטה לצה"ל בהקמת ובפעולת העתודה האקדמית, בית הספר לרפואה, בחיל המדע ובמסגרת תוכניתו של צה"ל להתאים את תוכניות הלימודים באוניברסיטה לצרכיו.