The 18th World Congress of Jewish Studies

Hasidism and Western Philosophy: Influences and Interactions

החסידות הביאה בשורה רעיונית חבתרית תיאולוגית ליהדות. בהגותה ובדרושיה מציעה החסידות קריאה יהודית שונה לקריאה של הפילוסופיה המערבית. מעבר לפניה האישית של האדם עם עצמו ועם האל ההגות החסידית מציגה רעיונות פילוסופיים אשר מנכיחים את ההיבט הפרטיקולקי היהודי לצד אחדות אוניברסלית.

בעקבות קריאה בכמה דרשות חסידיות בייחוד של בעל השפת אמת, ר` לוי יצחק ברדיצ`ב והוגים נוספים ארצה לבחון את השאלה: האם ובאיזו מידה מחלצת החסידות את החשיבה היהודית מהגישה המערבית?

האם היא קוראת למציאת דרך שונה?

בתגובה לספרו של אייזקס אציג את רעיונתיה המהפכנים של החסידות אז ובמדיה רבה גם היום לשאלתו של אייזקס על הפילוסופיה המערבית וזיקתה לשאלות של זהות יהודית