קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Presenting the Book, Putting God First: If Human Beings Can Be Nazis, How Can Jews be Jews?

בהרצאה הזו אבקש להציג בתמציתיות את עיקרי הספר שעוסק בדיון פילוסופי חינוכי אודות ההיתכנות לחינוך יהודית על בסיס ההומניזם המערבי. בליבת הספר עומדת ניתוח של ספרו של היידיגר ההוייה וזמן והניגוד בין התפיסה האונלולוגית המקורית המוגת בספר לבין תפיסה הפוכה שניתן לראות אותה במקורות יהודיים מודרניים שהפעת הקבלה מורגשת בהם כגון ספרי חסידו וכתבי הרב קוק. בהרצאה אתמקד ביחס ההופכי בין תפיסההאונתולוגית של ההיות-שם אצל היידיגר לבין תפסית האני המבוססת על אונטו-תיאולוגיה של עולם-שנה-נפש המצוי במקורות היהודיים. לאור הניתוח של הפכיות זו אציע תפיסה פילוסופית של שלום בין היהדות לתרבות המערב המבוסס על היחלצות ופירוד במקום על יצירת מכנה משותף הומניסטי.