The 18th World Congress of Jewish Studies

On Ḥaran, Aharon, Ḥaron and Ḥarak

ההרצאה תעסוק בהגהה של ר` שמעיה לפירושו של רש"י על הנו"ן ההפוכה שבסוף פרשת נח: "ר` אהרן פי`". עדותו של ר` מכיר סופרו של כ"י לייפציג 1 בעניין ופרשנותו להגהה זו יעמדו בבסיסה של הסוגיה, ועל גביהן תבוא בחינת נוסח פירוש רש"י כפי שהוא משתקף בכתבי היד השונים. לאחר בחינת הנוסח תוצע קריאה חדשה לדברי ר` שמעיה, המגובה במספר כתבי יד של המקרא ובמספר כתבי יד של פירוש רש"י למקרא. לבסוף ההרצאה תציג את הצורות השונות בהן מוצגת הנו"ן ההפוכה בכתבי היד השונים של המקרא.