קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Rashi’s Commentary on the Talmud in the Historical Dictionary Project: A Preliminary Review

לפני כשנה הוחל במדור הספרות הרבנית להתקין נציג ראשון מפירוש רש"י לתלמוד: הפירוש למסכת בבא קמא. בהרצאה אעמוד בקצרה על בעיות הנוסח של החיבור ואסביר את ניסיוננו להגיש נוסח קרוב ככל האפשר למקור מבלי לוותר על התוספות שנשתגרו בדפוסים. בהמשך אדגים את תרומת כתבי היד לתיאור מהימן של לשון רש"י ושל ביאוריו המילוניים, לרבות הגלוסות הצרפתיות, ואגע בשאלת עירוב הלשונות (עברית וארמית) ובהשפעתה על היקף החומר המנותח לצורכי המילון ההיסטורי.