קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Vocabulary in Judah Ibn Tibbon’s Translation of the Kuzari: Differences between the Original Version and the Printed Version

במסגרת העבודה במדור לספרות התרגומים מערבית (במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית) שוחזר הנוסח המקורי של "ספר הכוזרי" לריה"ל בתרגום יהודה אבן תיבון על יסוד כתב היד הטוב ביותר (כתב יד מינכן 264) עם תיקונים לפי כתבי יד מהימנים נוספים. כאשר משווים בין הנוסח המקורי לנוסח המהדורות המודפסות של החיבור הזה, מתברר כי אוצר המילים שבנוסח המקורי שונה במידה לא מבוטלת מזה שבנוסח המהדורות המודפסות. בהרצאתי אני מבקש לדון בהבדלים אלה.