קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Examining Rashi`s Sources in his Commentary to the Book of Daniel

פירוש רש"י לספר דניאל מבוסס על מקורות שונים ומגוונים. כמעט מאה פעמים בפירושו לספר זה, ניתן להצביע על מקורותיו: מהם מקרים שבהם ציין באופן מפורש את מקורותיו, ומהם מקרים שבהם ישנו דמיון בין פירושו לבין מקורו. היות ונושא זה טרם נחקר ביסודיות, ברצוני להעמיק בנדון על ידי עיון בנקודות הבאות:

1. חשיפת מקורותיו הדומיננטיים בפירושו לספר דניאל

2. חשיפת מקורותיו הייחודיים בפירושו: רב סעדיה גאון וספר יוסיפון

3. עיון בשאלה כיצד רש"י נעזר בפירושו של רס"ג (שלוש פעמים בפירושו: ז 25; ח 14; יא 14)

היות ורש"י לא הכיר את לשון הערבית.

4. בירור המקרים אשר נוסח המקור המובא בפירוש רש"י שונה מנוסח המקור אשר יש לפנינו

5. גילוי ביטויים המצביעים על מאמצו של רש"י למצוא מקורות חז"ל על מנת לאושש את פירושיו המקוריים.

6. עיבוד מקורותיו

ההרצאה מלווה במצגת עם צילומים של כתבי היד ופרגמנטים.